Month: August 2021

IBM Announces First Modern Hard Drive

IBM Archives: IBM 3340 IBM announces the first modern hard drive, the Winchester, also known as the 3340. The 3340 had three different types of data modules, 35MB, 70MB, and 70MB with .5MB being on fixed...

Read More

ຄຳສັບຄອມພິວເຕີ ລວມຄຳສັບຄອມພິວເຕີທີ່ຄວນຮູ້ (Computer Terms you Should Know)

API (Application Programming Interface)ຄືການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ ເວບໄຊ້ ກັບ ເວບໄຊ້ ຫຼື ລະຫວ່າງ ເຊີເວີ ກັບຜູ້ໃຊ້ງານ API ຄ້າຍຄືພາສາຄອມພິວເຕີທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຄອມພິວເຕີສາມາດແລກຂໍ້ມູນກັນໄດ້ຢ່າງອິດສະຫຼະAPU (Accelerated Processing Unit)ເປັນຊິບທີ່ລວມ CPU ແລະ GPU ເຂົ້າໄວ້ນຳກັນ, ຮອງຮັບການເຮັດວຽກທາງດ້ານກາບຟິກ, ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ການຮັບ-ສົ່ງຂໍ້ມູນວ່ອງໄວຂຶ້ນ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນBandwidthຄວາມຈຸຂອງຄວາມໄວໃນການສື່ສານ ແລະ ຮັບສົ່ງຂໍ້ມູນຈາກຈຸດໜຶ່ງໄປຫາອີກຈຸດໜຶ່ງຜ່ານເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ ຫຼື ການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດໃນໄລຍະເວລາທີ່ກຳນົດBitເປັນຫົວໜ່ວຍທີ່ໜ້ອຍທີ່ສຸດ ໃຊ້ໃນຄອມພິວເຕີທີ່ໃຊ້ສັນຍານດີຈິຕອນເປັນຫຼັກBookmarksເປັນເຄື່ອງມືສຳລັບບັນທຶກໜ້າເວບໄຊ້ທີ່ເຮົາຕ້ອງການໃຊ້ງານເລື້ອຍໆ ເຊີ່ງຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາສາມາດເຂົ້າໃຊ້ໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນໃນເທື່ອຕໍ່ໄປBrowserເປັນໂປຣແກຣມ ຫຼື ແອັບພຣິເຄຊັ່ນ ທີ່ເອົາໄວ້ສຳລັບເປີດເວບໄຊ້ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານສາມດເຂົ້າເຖີງຂໍ້ມູນເທີງເວັບໄຊ້ຕ່າງໆ ຜ່ານການເຊື່ອຕໍ່ທາງອິນເຕີເນັດ ເຊັ່ນ ໂປຣແກຣມ Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari ເປັນຕົ້ນ Cacheເປັນໜ່ວຍຄວາມຈຳ ທີ່ມີຄວາມໄວໃນການເຂົ້າເຖີງ ແລະ ຖ່າຍໂອນຂໍ້ມູນທີ່ສູງ. ຊຶ່ງມີໜ້າທີ່ເກັບຂໍ້ມູນທີ່ເຮົາຈະຕ້ອງການໃຊ້ເລື້ອຍໆໄວ້ ຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມໄວໃນການເຂົ້າເຖີງ ແລະ ຖ່າຍໂອນຂໍ້ມູນCDN (Content Delivery Networks)ຄືລະບົບເຄືອຂ່າຍຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງເຄື່ອງ Server  ກະຈາຍຕົວຢູ່ຕາມພູມມີພາກຕ່າງໆ ທົ່ວໂລກ. Server ເຫຼົ່ານີ້ຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັນຜ່ານອິນເຕີເນັດ ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນໃຫ້ໄປຫາຜູ້ຮັບປາຍທາງໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ ລວມທັ້ງເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການເຂົ້າເຖີງຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານັ້ນພ້ອມCPU (Central Processing Unit)ໜ່ວຍປະມວນຜົນການ ເປັນດັ່ງສະໝອງຂອງເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ທີ່ຮັບຄຳສັ່ງເຂົ້າມາຈາກອຸປະກອນຈັດເກັບຂໍ້ມູນ (Storage Device) ແລະ ອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່  (Peripheral Device)  ຜ່ານທາງແຣມ (RAM) DNS (Domain Name Server)ຕົວແປງທີ່ຢູ່ເທີງອິນເຕີເນັດ ຄອມພິວເຕີແຕ່ລະເຄື່ອງເທີງອິນເຕີເນັດຈະໄດ້ຮັບ IP Address ທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍຈະມີລັກສະນະເປັນຕົວເລກ ຊຶ່ງຍາກໃນການຈົດຈຳເວລາທີ່ຈະເຂົ້າຊົມເວບໄຊ້ ຊຶ່ງປັບໃຫ້ມີການຕັ້ງການເຂົ້າເວບໄຊ້ໂດຍໃຊ້ຊື່ໂດເມນ ເມື່ອມີຄົນເຂົ້າເວບໄຊ້ຜ່ານຊື່ໂດເມນ ເວບບາວເຊີຈະຕອບໂຕ້ຜ່ານທີ່ຢູ່ IP Address ແລະ DNS  ຈະແປຊື່ໂດເທນມາເປັນ IP ເພື່ອໃຫ້ບາວເຊີສາມາດໂຫຼດຂໍ້ມູນ ແລະ ເຂົ້າເວບໄຊ້ນັ້ນໄດ້Encodeເປັນການເຂົ້າລະຫັດ ເພື່ອແປງຂໍ້ມູນຈາກຮູບແບບໜຶ່ງໄປເປັນອີກແບບໜຶ່ງເພື່ອໃຫ້ສາມາດນໍາຂໍ້ມູນໄປໃຊ້ຕໍ່ໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ໂດຍບໍ່ສາມດດັກຈັບຂໍ້ມມູນດິບໄປໃຊ້ຕໍ່ໄດ້ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດEncryptການເຂົ້າລະຫັດເພື່ອແປງຂໍ້ມູນ ຄ້າຍຄືກັບການ Encode ແຕ່ຈະມີພຽງແຕ່ຜູ້ມີລະຫັດເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະສາມາດເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານັ້ນFTP (File Transfer Protocol)ເປັນ Protocol...

Read More
en_USEnglish