Author: SLK 200

ຊີພີຢູ ແມ່ນຫຍັງ ?, ຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງ ຊີພີຢູ ແລະ ປັດໄຈທີ່ໃຊ້ວັດແທກປະສິດທິພາບຂອງຊີພີຢູ

ຊີພີຢູ “CPU” ຫຍໍ້ມາຈາກຄຳວ່າ “Central Processing Unit” ແປເປັນພາສາລາວແມ່ນ ໜ່ວຍປະມວນຜົນກາງ, ຄືດັ່ງສະໝອງຂອງເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ, ເປັນສິ່ງທີ່ຄິດທຸກຢ່າງໃນຄອມພິວເຕີ ທີ່ຮັັບຄຳສັງເຂົ້າມາຈາກອຸປະກອນຈັດເກັບຂໍ້ມູນ (Storage Device) ແລະ ອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ (Peripheral Device) ຜ່ານທາງແຣມ (RAM) ຕົວຢ່າງອຸປະກອນຈັດເກັບຂໍ້ມູນ: (Solid-State Drive) (Hard disk) (USB Flash Drive) (DVD/CD Drive) ຕົວຢ່າງອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່: ເຄື່ອງພີມເອກະສານ (Printer) ເຄື່ອງສະແກນ (Scanner) ເມົາ (Mouse) ຄີບອດ (Keyboard) ໄມໂຄຣໂຟນ (Microphone) ກ້ອງເວັບແຄມ (Webcam) ຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງ CPU ຮູບ ຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງ ຊີພີຢູ ເລີ່ມຈາກການໄດ້ຮັບຄຳສັ່ງຈາກອຸປະກອນນຳເຂົ້າ (Input unit) ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຄອມພິວເຕີ, ຄຳສັ່ງເຫຼົ່ານີ້ຖືກນຳມາຈັດເກັບໄວ້ໃນໜ່ວຍຄວາມຈຳຫຼັກ (Main memory) ຄືແຣມ (RAM),  ແຣມຈະຈັດລຽງຄຳສັ່ງຕາມລຳດັບທີ່ສັ່ງເຂົ້າມາ, ຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນ ແລະ ປ້ອນຄຳສັ່ງຕ່າງໆໃຫ້ ຊີພີຢູ (CPU);ເມື່ອຊີພີຢູໄດ້ຮັບຄຳສັ່ງແລ້ວກໍ່ປະມວນຜົນເທື່ອລະຄຳສັ່ງຕາມລຳດັບ ແລ້ວກໍ່ສົ່ງຜົນທີ່ໄດ້ກັບຄືນໄປຫາແຣມອີກເທື່ອໜຶ່ງ;ແຣມຈະຮັບຜົນຂອງການປະມວນຜົນນີ້ໃນຮູບແບບຄຳສັ່ງ, ແລ້ວສົ່ງໄປຫາອຸປະກອນຕ່າງໆທີ່ມີໃນຄຳສັ່ງ ຫຼັງຈາກທີ່ຄຳສັ່ງນັ້ນຖືກປະຕິບັດຈົນສຳເລັດແລ້ວແຣມກໍ່ຈະສົ່ງຂໍ້ມູນກັບຄືນໄປລາຍງານກັບຊີພີຢູວ່າຄຳສັ່ງທີ່ໄດ້ສົ່ງມານັ້ນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດສຳເລັດແລ້ວ. ຈາກການເຮັດວຽກ 3 ຂັ້ນຕອນຂ້າງເທີງ ເຫັນວ່າ ຄົບວົງຈອນການເຮັດວຽກຂອງຊີພີຢູ ໃນລະບົບຄອມພິວເຕີ ໂດຍຄວາມໄວໃນການປະມວນຜົນແຕ່ລະເທື່ອຈະຂຶ້ນກັບ ຄວາມສາມາດໃນ ຊີພີຢູ ທີ່ມີການສ້າງຂຶ້ນມາ ປັດໄຈທີ່ໃຊ້ວັດແທກປະສິດທິພາບຂອງຊີພີຢູCore: ແມ່ນຊີພີຢູນ້ອຍທີ່ຢູ່ໃນຊີພີຢູອີກ ຍິ່ງຈຳນວນຫຼາຍຍິ່ງສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຫຼາຍຢ່າງພ້ອມກັນເວລາດຽວກັນໄດ້ດີ.Thread: ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ຊ່ວຍ Core ໃນການປະມວນຜົນ, Thread ຍິ່ງຫຼາຍຍິ່ງສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຫຼາຍຢ່າງພ້ອມກັນເວລາດຽວກັນໄດ້ດີ ແລະ ໄວ.Cache: ມີ 3 ລະດັບ L1, L2 ແລະ L3 ມັນແມ່ນໜ່ວຍຄວາມຈຳທີ່ຢູ່ໃນຊີພີຢູທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕົວຈັດເກັບຂໍ້ມູນຄຳສັ່ງກ່ອນຈະຖືກຊີພີຢູປະມວນຜົນ. ສຳຄັນກວ່າໝູ່ແມ່ນ L3 ຍິ່ງຄວາມຈຳຫຼາຍຍິ່ງເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກໄດ້ວ່ອງໄວຂຶ້ນ ເພາະວ່າ L1, L2...

Read More

ຮູ້ຈັກກັບ Mainboard, ຄວາມສຳຄັນຂອງ Mainboard ແລະ ວິທີການເລືອກຊື້ Mainboard

ເມນບອດ (Mainboard) ຫຼື ໃນຕ່າງປະເທດຈະນິຍົມເອີ້ນວ່າ “ມາເທີບອດ” (Motherboard) ເປັນສ່ວນປະກອບໜື່ງທີ່ສຳຄັນຂອງເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ, ມັນເປັນແຜງວົງຈອນອີເລັກໂຕຣນິກທີ່ລວມເອົາ ໜ່ວຍປະມວນຜົນກາງ, ໜ່ວຍຄວາມຈຳຊົ່ວຄາວ, ອຸປະກອນຈັດເກັບຂໍ້ມູນ ແລະ ອຸປະກອນອື່ນໆ ມາເຊື່ອມຕໍ່ກັບມັນ ເພື່ອໃຫ້ອຸປະກອນເຫຼົ່ານັ້ນສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໄດ້ດີ. ວີດີໂອ ອະທິບາຍກ່ຽວກັບເມນບອດ ສ່ວນປະກອບໃນ Mainboard CPU Socket ຊ່ອງສຽບ ຊີພີຢູChipset ຊີບເຊັດRAM Slot ຊ່ອງສຽບແຣມGraphic Card Slot ຊ່ອງສຽບກາດສະແດງຜົນ ຫຼື ກາດຈໍPCI Slot ຊ່ອງ ສຽບອຸປະກອນເຊັ່ນ: ກາດຈໍ, ກາດສຽງ, ກາດອິນເຕີເນັດSATA Port ຫົວຕໍ່ອຸປະກອນຈັດເກັບຂໍ້ມູນPower supply connector ຫົວຕໍ່ແຫຼ່ງສະໜອງໄຟICH Chipset ຊິບຈັດການການສື່ສານຂໍ້ມູນລະຫວ່າງ CPU ແລະເມນບອດ.Switch Port ຊ່ອງເຊື່ອມຕໍ່ຫົວສະວິດຄວບຄຸມExternal Port ຊ່ອງເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນພາຍນອກຕ່າງໆ ຖ້າຖາມວ່າສິ່ງທີ່ສຳຄັນສຳລັບການປະກອບເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ສຳລັບຫຼີ້ນເກມຂຶ້ນມາຈັກເຄື່ອງນັ້ນ ຫຼາຍໆຄົນຈະໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບອຸປະກອນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຫຼີ້ນເກມໄດ້ລື່ນໄຫຼຂຶ້ນ ເຊັ່ນ ກາດຈໍ, ຊີພີຢູ ຈົນບາງເທື່ອອາດຈະບໍ່ສົນໃຈຄວາມສຳຄັນຢ່າງໜຶ່ງ ນ້ນກໍ່ແມ່ນ Mainboard. ເພາະວ່າມັນອາດຈະພົວພັນເຖີງອັດຕາຄວາມໄວໃນການຖ່າຍໂອນຂໍ້ມູນ, ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ, “ຖ້າປຽບທຽບ Mainboard ກັບຄົນເຮົາ ກໍ່ຄືກັນກັບລະບົບປະສາດທີ່ເຊື່ອມໂຍງທຸກຢ່າງໃຫ້ຄອມພິວເຕີສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງລື່ນໄຫຼທີ່ສຸດ” ແລະນອກຈາກອຸປະກອນພາຍໃນແລ້ວ ອຸປະກອນພາຍນອກຕ່າງໆເຮົາກໍ່ຕ້ອງສຽບເຂົ້າກັບ Mainboard ເຊັ່ນ ຄີບອດ, ກ້ອງ Web Camera ແລະ ຫຼາກຫຼາຍສິ່ງເຮົາຕ້ອງເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານ ຊ່ອງເຊື່ອມຕໍ່ຕ່າງໆໃນເມນບອດ ວິທີການເລືອກ ເພື່ອໃຫ້ການຊື້ ແລະ ເລືອກໃຊ້ Mainboard ໃຫ້ຄຸ້ມຄ່າທີ່ສຸດ. ສິ່ງທີ່ເຮົາຄວນສັງເກດ ແລະ ພິຈາລະນານັ້ນມີດັ່ງນີ້ ເລືອກອັນທີ່ຮອງຮັບ CPU ທີ່ເຮົາຕ້ອງການ ຕົວປະມວນຜົນ CPU ແມ່ນພະເອກຂອງຄອມພິວເຕີເລີຍກໍ່ວ່າໄດ້ ດັ່ງນັ້ນ, ກ່ອນທີ່ຈະເລືອກ Mainboard ທຳອິດທີ່ເຮົາຄວນສັງເກດວ່າ Mainboard ທີ່ເຮົາຈະເລືອກຊື້ນີ້ສາມາດຮອງຮັບກັບ CPU ທີ່ເຮົາຕ້ອງການ ຫຼື...

Read More
en_USEnglish